Contingut: #- Altres dificultats que poden sorgir en la comprensió dels textos (si sorgeixen o si són rellevants per tal de reforçar continguts tractats anteriorment)