Bernat Pizà Amengual

Anem a comprar al mercat!

Recursos: A1A2
Durada: 9 sessions de 50 minuts cada una

OBJECTIUS

Objectius de caràcter conceptual
● Conèixer l’ordre habitual de l’oració simple en català
● Descobrir quins signes de puntuació cal utilitzar a l’hora d’elaborar enumeracions
● Conèixer el vocabulari essencial del mercat
● Descobrir la prosòdia característica del dialecte balear en les oracions exclamatives
● Aprendre les regles ortogràfiques sobre la vocal neutra i la L/LL/L·L
● Conèixer les principals fórmules de salutació, d’acomiadament i de cortesia

Objectius de caràcter procedimental
● Saber elaborar oracions simples en llengua catalana
● Saber fer ús dels signes de puntuació idonis en cada context
● Saber identificar els productes propis de cada comerç del mercat
● Saber identificar la prosòdia característica del dialecte balear en les oracions exclamatives
● Saber diferenciar la prosòdia característica del dialecte balear de la de les altres varietats de la llengua catalana
● Saber aplicar les regles ortogràfiques sobre la vocal neutra en casos pràctics
● Saber aplicar les fórmules de salutació, d’acomiadament i de cortesia més quotidianes
● Mantenir una conversa en grup

Objectius de caràcter actitudinal
● Valorar la diversitat interna de la llengua [dialectes] com un bé de riquesa cultural
● Concebre el so de la vocal neutra com una característica particularitzadora del dialecte balear

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Unitat Didactica – Bernat Piza.pdf(14 MB)