Elga Cremades Cortiella

Informem-nos i informem!

Recursos: B1
Durada: 10,5 hores
Treure conclusions sobre elements que es dedueixen. Explicar un text dialogat. Narrar un fet i sintetitzar-lo.

OBJECTIUS

Treure conclusions sobre elements que es dedueixen.
Explicar un text dialogat.
Narrar un fet i sintetitzar-lo.
Opinar i fer hipòtesis de present, de futur i respecte del passat sobre qüestions d’actualitat.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Cremades-Unitat_didactica_informem_nos_i_informem.pdf(264 KiB)

Continguts gramaticals

Comparatius; estil directe i estil indirecte; repàs del passat, condicional.

Continguts lèxics

Expressions temporals i adverbis d’ordre, ecpressions per indicar esperança, alleujament, confiança i altres estats psicològics.

Continguts socioculturals

Mitjans de comunicació.

Continguts foneticofonològics

Fluïdesa i entonació.

Continguts discursius

Textos informatius, entrevista, text d’opinió.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Interacció escrita.

Context educatiu

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.