Bernat Pizà Amengual

La salut mental

Recursos: B2
Durada: 5 hores

OBJECTIUS

  • Llegir, escriure, escoltar i comprendre informació general i específica de textos escrits i orals en situacions comunicatives diverses.
  • Expressar-se de manera eficaç, adequada, autònoma i correctament, aplicant eines que facilitin la interacció amb els companys.
  • Expressar-se per escrit i oralment sobre diferents temes, tenint en compte l’adequació, la cohesió i la coherència.
  • Utilitzar els elements de la fonètica, el lèxic, les estructures i les funcions en un context de comunicació oral i escrita de manera reflexiva i correcta.
  •  Intentar usar sempre el català a l’aula i desenvolupar l’autonomia en el seu aprenentatge.
  • Adquirir confiança i seguretat en l’ús del català i amb la capacitat d’aprenentatge.
  • Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat a través del català.
  • Valorar el català com a mitjà de comunicació, evitant qualsevol mena de discriminació.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Seqüència didàctica – La salut mental – Burn-at Ni.pdf(424 KiB)

Seqüència didàctica per treballar la salut mental a l’aula de llengua, especialment a secundària de dins del domini lingüístic.