Ares Llop Naya

Microcontes exquisits. Una seqüència didàctica per a la pràctica dels temps de passat

Recursos: B1
Durada: 3 hores
Temps verbal de passat perifràstic. Temps verbal de perfet. Temps verbal d’imperfet. Expressions temporals per ancorar el temps del text al passat.

OBJECTIUS

Comunicatius i discursius:

 • Pel que fa als textos de les comprensions oral i escrita:
  • Entendre textos orals formals i converses en varietat estàndard que comportin una intenció marcada per part de l’emissor i amb un cert grau de complexitat emeses pels mitjans de comunicació.
  • Comprendre i destriar informacions implícites i explícites de textos informatius i literaris, així com també anotar informacions clau d’informació oral o escrita per poder fer interaccions amb els companys.
  • Ser capaç de captar els matisos positius i negatius en l’expressió dels sentiments i estats d’ànim a través d’adjectius deverbals de participi.
  • Prendre notes i apunts per comentar-los posteriorment a partir d’una informació oral o escrita de tema familiar i propi de la quotidianitat dels alumnes.
 • Pel que fa a les interaccions proposades:
  • Intercanviar informació sobre fets vitals, anècdotes personals, etc.
 • Pel que fa a les produccions fetes:
  • Ser capaç de seleccionar idees principals i rellevants per a l’explicació d’experiències vitals significatives.
  • Expressar sentiments i estats d’ànim positius, negatius i neutres i sentiments de conformitat i disconformitat a través, fonamentalment, de l’ús d’adjectius deverbals de
   participi.
  • Iniciar-se en la producció de textos adequant-los a un àmbit i un tema determinats. Concretament, textos narratius en el format de microrelats.

Gramaticals i lèxics:

 • Consolidar el coneixement dels usos i valors dels temps verbals de passat: passat perifràstic, perfet i imperfet
 • Recordar com es formen els temps verbals de passat: passat perifràstic, perfet i imperfet
 • Reforçar el domini de la combinació de temps verbals de passat a través de l’apel·lació a la representació cognitiva d’aquests temps.
 • Facilitar estratègies per a la relació dels temps verbals de passat amb expressions temporals adequades.
 • Entendre el significat d’adjectius deverbals de participi per usar-los adequadament per expressar emocions positives i negatives (+: complagut, satisfet, emocionat, realitzat, encantat; – :entristit, desvalgut, enfonsat, desencisat).

Socioculturals:

 • Fer una revisió personal dels canvis de la societat del país d’origen i del país on es viu d’un temps ençà.
 • Entendre missatges de caire literari cultural a través de la descoberta dels microcontes de Pere Calders.
 • Descobrir noves tècniques de creació literària a través de l’estratègia dels Cadàvers exquisits dels artistes surrealistes.
 • Facilitar eines per practicar i consolidar el domini de la llengua catalana de manera no formal: 3alacarta.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Llop-Dossier_materials_sequencia_microcontes_exquisits.pdf(240 KiB)

Continguts gramaticals:

 • Temps verbal de passat perifràstic.
 • Temps verbal de perfet.
 • Temps verbal d’imperfet.
 • Expressions temporals per ancorar el temps del text al passat.

Continguts lèxics:

Adjectius deverbals de participi per expressar emocions positives i negatives:

 • + : complagut, satisfet, emocionat, realitzat, encantat.
 • – : entristit, desvalgut, enfonsat, desencisat.

Continguts socioculturals:

 • Textos escrits i orals sobre l’actualitat i el pas del temps.
 • Figura i obra (microcontes) de Pere Calders.
 • Tècnica dels cadàvers exquisits (mostres reals de l’àmbit pictòric).
 • Coneixement de la plataforma 3alacarta i del DIEC2.

Continguts discursius:

 • Treball de documents escrits i orals sobre el món dels somnis, fites, reptes i revisions d’esdeveniments vitals i de percepcions a través del temps.
 • Descoberta d’un text narratiu específic: gènere del microconte.

Habilitats treballades:

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Interacció escrita.

Context educatiu:

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos:

Textos escrits, Arxius audiovisuals.