David Ginebra Domingo

Per què les busques dels rellotges giren en el sentit de les busques dels rellotges?

Recursos: B1B2
Durada: 3 hores
Comprendre i reflexionar sobre relacions socials complexes, distingir l'ús del registre formal de l'informal, consolidar l'ús dels pronoms de 3a persona de CD i CI.

OBJECTIUS

Comprendre i reflexionar sobre relacions socials complexes, distingir l’ús del registre formal de l’informal, consolidar l’ús dels pronoms de 3a persona de CD i CI.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Ginebra-Quim_Monzo.pdf(60 KiB)

Continguts gramaticals

Pronoms de CD i de CI, tractament formal i informal.

Continguts socioculturals

Quim Monzó.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió escrita, Interacció oral, Interacció escrita.

Context educatiu

Universitats de fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.