Adrià Oltra

Poesia dibuixada per gaudir i interpretar

Recursos: A2B1
Durada: 2 hores

OBJECTIUS

– Descobrir el gènere de la Poesia dibuixada (veure el projecte del portal LletrA de la UOC) com a format artístic innovador
– Interpretar textos poètics a partir de la integració de diferents suports (interpretació visual, comprensió lectora i comprensió oral)
– Explicar i justificar sensacions que transmeten els textos
– Debatre oralment sobre el contingut general del poema integrant indicis lingüístics, artístics i audiovisuals.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

(MB)

Continguts gramaticals

Els que poden sorgir en la comprensió dels textos poètics triats (si sorgeixen o si són rellevants per tal de reforçar continguts tractats anteriorment)

Continguts lèxics

– Apropament deductiu/inferencial al vocabulari més bàsic de cada text poètic a partir de la reflexió metalingüística.
– Altres dificultats que poden sorgir en la comprensió dels textos (si sorgeixen o si són rellevants per tal de reforçar continguts tractats anteriorment),

Continguts socioculturals

– Apropament al gènere poètic en català: coneixement dels noms d’alguns autors considerats assequibles per a l’aprenent de català com a LE o L2 en els nivells intermitjos.
– Petita conversa (opcional) sobre l’abast o la importància de la poesia en les seves vides o en els diferents països d’on provenen.

Continguts foneticofonològics

– Posar atenció a la rima en el moment de la lectura dels textos
– Revisió de les normes bàsiques de pronunciació del català en el moment de la lectura dels textos

Continguts discursius

– Apropament al gènere de la poesia dibuixada i a les seves característiques multimodals
– Relació entre discursos i objectius comunicatius i funció estètica i funció expressiva del llenguatge
– Bases del llenguatge audiovisual

Altres continguts

– Familiarització amb lectures complexes i interpretatives
– Foment del gust lector i del propi criteri estètic
– Recordatori del bon ús de diccionaris en línia i de quins es poden consultar

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Comprensió audiovisual

Context educatiu

Educació d’adults dins del domini lingüístic

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius audiovisuals, Materials visuals (fotogrames dels vídeos)